บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง  ภาคตัดกรวย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกรูปเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก   

 ครูไพฑูรย์     ปันทราช
ครูชำนาญการ
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม  อำ้เภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย
 เอกสารประกอบการใช้   แผ่นซีด และ  ติดตั้งโปรแกรมจาวา

ที่เก็บฟ้อน  วิธีการติดตั้้ง  คู่มือการติดตั้งฟ้อน   และ โปรแกรม authorware player  v7.0    คู่มือการติดตั้งauthorware player  v7.0